Правила и услови


Општи услови за употреба

Податоците, информациите и апликациите на Најевтино.мк се расположливи за употреба под следните услови:

Најевтино.мк е интернет портал за помош на потрошувачите при купување со помош на споредба на производи меѓусебе во рамките на иста категорија и олеснето пребарување низ пооделните производи.

Најевтино.мк збира податоци за продажните понуди на голем број македонски фирми и ги објавува на Најевтино.мк.

Содржините на порталот не се официјални, освен ако тоа не е посебно нагласено. Податоците,информациите и апликациите кои се постапни преку порталот Најевтино.мк, може да се променат без никакви предходни известувања и најави . Корисниците го употребуваат порталот на своја одговорност.

Најевтино.мк не одговара за штета, посредна или непосредна, која би произлегла од достап, употреба или неможност на употреба на податоци, информации и апликаци на порталот. За правилност на податоците кои Најевтино.мк ги добива од други субјекти, Најевтино.мк ништо не гарантира и затоа е исклучен од секаква одговорност .

На одредени места Најевтино.мк збира информации за корисниците (име, презиме, адреса, телефон, е-маил, ...). Корисниците ги даваат овие информации на Најевтино.мк доброволно. Најевтино.мк гарантира дека податоците нема да ги злоупотреби и нема да ги посредува на трети лица.

Корисниците на Најевтино.мк се анонимни или регистрирани. Анонимните можат да ги користат бесплатните услуги (на пр. Преглед на податоци за производи, нивната залиха, цени,...). Регистрираните корисници добиваат пристап до некои апликации на порталот Најевтино.мк кои не се достапни за нерегистрираните корисници (на пр. Добивање на информации за промоции, попусти, промена на цени,...). Регистрираните корисници имаат корисничко име и лозинка за пристап, врзано за лице кое се пријавило за услугата.

Корисниците мора да ги почитуваат следните правила:

  • • дека базата на податоци на системот на Најевтино.мк како и самите податоци се заштитени во согласност со Законот за авторски и сродни права,
  • • дека брендот Најевтино.мк е заштитен во согласност со Законот за индустриска сопственост.